בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב

מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ”ה - 1985
1312
פרטים אישיים
פרטי בן/בת הזוג
פרטי הילדים (יש לציין את פרטי מוסדות הלימוד של הילדים מתחת לגיל 18)

אני הח”מ מבקש/ת בזה מהרשות להמציא לי אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ”ה - 1985
הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים קבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת הזוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.
הזכאות להנחות במס ניתנת לתושב קבוע של אחד הישובים המזכים בהנחה. התושבות נקבעת ע”י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום “מרכז חייו” של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך. לפיכך עליך להציג בפני עובד/ת הרשות בנוסף לתעודה הזהות מסמכי עפ”י הדרישה כגון:חוזה שכירות (כשהדירה לא בבעלותך), חשבון מים - בו מצויינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים, סניף קופת חולים אליו את/ה ובני המשפחה משתייכים, וכד’. כל הפרטים הנ”ל נדרשים כחלק מהבקרות שמטרתן הבטחת מתן הנחה במס למי, רק למי שאמנם זכאי/ת לה.

לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל “מרכז חיים כפול” איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה.